Bảo hiểm y tế Nhà nước và bảo hiểm sức khoẻ tư nhân

Bảo hiểm y tế Nhà nước và bảo hiểm y tế cung cấp bởi các công ty bảo hiểm ( sau đây gọi là bảo hiểm sức khoẻ – BHSK) có những điểm giống và khác nhau. Về bản chất, cả hai đều là hoạt động chia sẻ rủi ro, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Tuy vậy, hai loại hình bảo hiểm này có những đặc trưng rất riêng.

Bảo hiểm y tế Nhà nước và bảo hiểm sức khoẻ tư nhân

Đặc trưng của bảo hiểm y tế Nhà nước

 • Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế Nhà nước được quy định trong Luật bảo hiểm y tế.
 • Đối tượng tham gia, mức đóng, trách nhiệm đóng, .v.v. được ấn định cụ thể.
 • Là công cụ Nhà nước để đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.
 • Hoạt động phi lợi nhuận và được Nhà nước hỗ trợ một phần.

Xem thêm:

>>> Có bảo hiểm y tế có nên mua bảo hiểm nhân thọ không?

Đặc trưng của bảo hiểm sức khoẻ

 • BHSK thực hiện trong khuôn khổ quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • Đối tượng tham gia bảo hiểm, mức trách nhiệm, mức phí đóng sẽ được thoả thuận giữa khách hàng và công ty bảo hiểm.
 • Sản phẩm bảo hiểm y tế là dịch vụ hỗ trợ, bù đắp, chia sẻ rủi ro của người tham gia được tổ chức bởi công ty bảo hiểm.
 • Là hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận.

Điều khoản loại trừ, phạm vi bảo hiểm

Cả hai loại hình bảo hiểm đều có các phạm vi, giới hạn bảo hiểm. Do bản chất, bảo hiểm y tế Nhà nước có phạm vi bảo vệ rộng hơn so với bảo hiểm tư nhân.

Cả hai hình thức bảo hiểm đều loại trừ những nội dung sau:

 • Chi phí an dưỡng
 • Chi phí liên quan đến hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình
 • Khám sức khoẻ định kỳ
 • Điều trị do cố ý tự gây thương tích, tự tử
 • Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt
 • .v.v..

Bảo hiểm y tế vẫn chi trả cho các bệnh bẩm sinh, bệnh có sẵn, và chi trả cho người cao tuổi. Trong khi đó, các công ty bảo hiểm giới hạn độ tuổi tham gia BHSK trong độ tuổi từ 65 – 70 tuổi. Các bệnh bẩm sinh, bệnh có sẵn cũng không nằm trong phạm vi được thanh toán.

Xem thêm:

>>> Vấn đề cần quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hạn mức, quy định thanh toán

                Bảo hiểm y tế

          Bảo hiểm sức khoẻ

Hạn mức thanh toán                              

 

– Không có hạn mức thanh toán.
– Tuỳ theo đối tượng, thanh toán 80% – 100% chi phí ( đúng tuyến)

– Hạn mức có thể được đàm phán giữa người tham gia và công ty 

Danh mục thuốc

– Thanh toán thuốc trong danh mục Bộ Y tế ban hành.
– Danh mục thu hẹp khi xuống bệnh viện tuyến dưới

– Không hạn chế thuốc ngoài danh mục của Bộ y tế.                              

Đăng ký khám cơ sở chữa bệnh ban đầu

Đây là đặc điểm khác biệt của Bảo hiểm y tế Nhà nước. Theo yêu cầu quản lý, người tham gia bảo hiểm y tế phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc này dẫn tới các thủ tục hành chính trong việc chuyển tuyến, chuyển viện. Cụ thể, trong trường hợp người tham gia muốn khám ở các cơ sở y tế khác với cơ sở đăng ký ban đầu, thủ tục rườm rà có thể làm họ nản lòng. Nếu chủ động đăng ký khám “trái tuyến”, người tham gia sẽ phải chấp nhận mức hộ trợ chi phí khám bệnh giảm đi đáng kể.

Trong khi Bảo hiểm y tế Nhà nước là chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm sức khoẻ là dự phòng y tế có tính chủ động dành cho người tham gia. Từ nhận thức về ý nghĩa, chúng ta hiểu được vai trò của mỗi loại sản phẩm trong kế hoạch tài chính của cá nhân và gia đình.

One thought on “Bảo hiểm y tế Nhà nước và bảo hiểm sức khoẻ tư nhân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *