Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?
Bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Chúng ta có thể ít nhiều nghe thấy loại hình bảo hiểm này. Tuy nhiên để có một cái nhìn đầy đủ thì chúng ta sẽ muốn đi thêm một vài bước nữa cùng bài viết này.

Định nghĩa phổ biến

Phân loại theo kỹ thuật, bảo hiểm chia thành hai loại hình: nhân thọ và phi nhân thọ. Do đó, định nghĩa phi nhân thọ là tất cả sản phẩm bảo hiểm nằm ngoài phạm vi bảo hiểm nhân thọ. Nói một cách khác, BHPNT không liên quan đến sinh mạng của con người.

Các sản phẩm phi nhân thọ

Phân chia theo đối tượng bảo hiểm, BHPNT chia thành ba nhóm sản phẩm sau:

  • Bảo hiểm y tế: công ty bảo hiểm sẽ bảo lãnh chi trả các chi phí phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của khách hàng.
  • Bảo hiểm tài sản: công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những tổn thất tài chính liên quan đến tài sản của khách hàng. Đó có thể là chi phí sửa chữa, thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ví dụ trong nhóm sản phẩm này là bảo hiểm thân vỏ ô tô, bảo hiểm hàng hoá.
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: công ty bồi thường cho các trách nhiệm được quy định bởi luật pháp. Chúng ta thường thấy: bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người điều khiển phương tiện, bảo hiểm cháy nổ.

Đặc trưng của sản phẩm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?
Qua những ví dụ trên, ta có thể nhận thấy đặc trưng rõ ràng nhất của 
BHPNT. Đó là việc đo lường được chính xác tổn thất của sự kiện bảo hiểm. Chi phí khám chữa bệnh, giá trị tổn thất của tài sản, hay trách nhiệm dân sự đều được xác định một cách khách quan. Đây là điểm phân biệt với bảo hiểm nhân thọ khi mà tổn thất không thể định giá một cách chính xác. Ngoài ra, trong thực tế, sản phẩm phi nhân thọ thường không có giá trị tích luỹ, thời hạn hợp đồng ngắn hơn so với bảo hiểm nhân thọ.

Tóm lại, BHPNT được định nghĩa rất đơn giản. Việc phân loại giữa nhân thọ và phi nhân thọ dựa trên mức độ chắc chắn khi đo lường tổn thất của sự kiện bảo hiểm.

 

One thought on “Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *