Cách lập Mẫu phiếu thu theo TT 133 và TT 200 – Tải mẫu trắng miễn phí

Mẫu phiếu thu do kế toán lập, lập thành 3 liên. Liên 1: lưu nội bộ, liên 2 giao người nộp, liên 3 giao thủ quỹ

Quy trình cụ thể như sau:

 Kế toán lập phiếu thu 3 liên

Chuyển cho thủ quỹ, kiểm nhận tiền và ký, chuyển lại cho kế toán

Trình Kế toán trưởng/ Giám đốc ký (Tùy theo quy định nội bộ của công ty)

Form mẫu phiếu thu chung

 

mẫu phiếu thu

Trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa, thay đổi mẫu phiếu qua các thông tư, nghị định. Nhưng tựu chung nhất, mẫu phiếu thu vẫn có các chỉ tiêu cơ bản sau

– Tiêu đề: Thông tin công ty

– Tên phiếu, thông tin đánh số, lưu trữ: Phiếu thu – Quyển số – Số thứ tự số

– Thông tin về người nộp tiền

– Số tiền

– Các ban bệ ký tên

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Link tải phiếu thu theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Địa chỉ: …………………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

                                                        PHIẾU THU 

                                                     Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: ……………..

Số: ………………………

Nợ: ……………………..

Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………..(Viết bằng chữ):………………………………..

Kèm theo:…………………………………………………..Chứng từ gốc:………………………………

Ngày ……… tháng …….. năm 20……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………..

Chú ý: Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu.

Link tải phiếu thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *