Cách lập Mẫu phiếu chi theo TT 133 và TT 200 – Tải mẫu trắng miễn phí

Mẫu phiếu chi TT 133 và TT 200 do kế toán lập, lập thành 3 liên. Liên 1: lưu nội bộ, liên 2 giao người nộp, liên 3 giao thủ quỹ

Quy trình cụ thể như sau:

 Kế toán lập phiếu chi 3 liên

Trình Kế toán trưởng/ Giám đốc ký (Tùy theo quy định nội bộ của công ty)

Chuyển cho thủ quỹ, xuất tiền, chuyển lại cho kế toán liên lưu

Lưu ý: Người nhận tiền chú ý kiểm tiền trước khi ra khỏi khu vực quỹ

Form mẫu phiếu chi chung

mẫu phiếu chi

Các chỉ tiêu cơ bản cần có trong một mẫu phiếu chi:

– Thông tin công ty: Để người ta biết bạn là ai

– Thông tin phiếu lưu trữ: Phiếu thu – Quyển số – Số thứ tự số

– Thông tin về người nhận tiền

– Số tiền: Bằng số, bằng chữ

– Các ban bệ ký tên

Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Lý do chi:……………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Link tải phiếu thu theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Địa chỉ: …………………………

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

                                                        PHIẾU CHI 

                                                     Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: ……………..

Số: ………………………

Nợ: ……………………..

Có: ………………………

Họ và tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………..(Viết bằng chữ):………………………………..

Kèm theo:…………………………………………………..Chứng từ gốc:………………………………

Ngày ……… tháng …….. năm 20……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 

Người nhận tiên
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………..

Chú ý: Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu.

Link tải phiếu chi theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *